Donatie aanvragen en toekenning

Aanvragen donatie
Aanvragen voor project-ondersteuning kunnen worden ingediend bij de stichting Projectmatige Charitas (PmC) door het volledig invullen en insturen van een aanvraagformulier. Een aanvraagformulier kan hier worden gedownload.

Toekenning donatie

PmC gaat om te beginnen na of de nieuwe donatieaanvraag inderdaad bedoeld is voor kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden die als doel hebben het verkleinen van algemeen erkende en herkenbare armoede- en/of gezondheidsproblemen. Het mogelijk maken van het betalen van salarissen ziet PmC niet als haar taak en ook moet er een binding met of naar Grubbenvorst zijn. Vervolgens bepaalt PmC op basis van de beschikbare financiële middelen de hoogte van de bijdrage.

PmC wil graag elk jaar één of meer nieuwe projecten ondersteunen. Daarom wordt in beginsel aan elk project gedurende maximaal drie jaar een donatie toegekend.

Uitkering donatie
Donaties worden éénmaal per jaar (halverwege het kalenderjaar) overgemaakt aan de voor het project verantwoordelijke persoon of instantie. De projecthouder dient na afloop van het kalenderjaar verantwoording af te leggen over de daadwerkelijke besteding van de donatie.

Materiële ondersteuning
In de doelstelling van PmC is ook sprake van materiële ondersteuning van projecten. Dat houdt in dat goederen die niet verkocht worden in de Winkel van Sinkel (zoals kleding, huisraad en andere gebruiksgoederen) naar landen worden gebracht, waar ze helpen armoede- en/of gezondheidsproblemen te verkleinen.